Máme

právo na odpor!

Spojujeme se na obranu svobody proti bezpráví,

cenzuře, šikaně a manipulaci.

 

Právo na odpor

 

Článek 17 odst.

Listiny základních práv a svobod

 

“Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.”

 

 Požadujeme návrat

těchto práv

 

Článek 1

odstavec 1 Ústavy ČR

 

“Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana”

 

 

Článek 2

odstavec 4 Ústavy ČR

 

“Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá”

 

 

Článek 4

odstavec 1 listiny základních práv a svobod 

 

“Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

 

 

Článek 4

odstavec 2 listiny základních práv a svobod 

 

“Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem.

 

 

Článek 17

Listiny základních práv a svobod

odstavce 

 

1.

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

 

2.

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

 

3.

Cenzura je nepřípustná.

 

4.

Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

 

5.

Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

 

Spojujeme se na obranu

základních práv a svobod!

X