Petice proti omezování svobody slova a práva na informace

Tato petice vznikla v reakci na protiústavní kroky některých poskytovatelů domén a internetových služeb v České republice. Uvědomujeme si, že k těmto krokům došlo po nátlaku vlády ČR bez jakékoliv opory v platné právní úpravě. Nesouhlasíme s těmito kroky, které v právním státě může ve zcela výjimečných a odůvodněných případech, po nezbytnou dobu a na základě příslušného zákona provádět pouze moc veřejná, a to výhradně na základě rozhodnutí nezávislého soudu.. Vláda svým nátlakem na poskytovatele přivádí na český internet cenzuru zcela mimo právní rámec.

Jednoznačně odsuzujeme cenzuru, manipulaci, popírání práv jednotlivců, omezování svobody projevu, svobody myšlení a práva na informace.

 • Článek 1 odst. 1 Ústavy ČR říká: Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
 • Článek 2 odst. 4 Ústavy ČR říká: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
 • Článek 4 odst. 1 listiny základních práv a svobod říká: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
 • Článek 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod říká: Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem.
 • Článek 17 odst. Listiny základních práv a svobod říká:
  1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
  2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
  3. Cenzura je nepřípustná.
  4. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
  5. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

S ohledem na totalitní historii Československa, kterou máme stále ještě v dobré paměti, důrazně vyzýváme k okamžité nápravě věcí a jejich uvedení do původního stavu. Nevolení členové Evropské komise a jejich pravidla ve formě kodexů a souborů nařízení nesmí zasahovat do demokratických principů jednotlivých členských států EU. Česká vláda má povinnost základní práva a svobody občanů České republiky chránit. Pakliže tak nečiní, jedná v rozporu se zákonem, s Ústavou České republiky a boří esenciální pilíř, na němž je založen každý demokratický právní stát, jímž je svoboda projevu každého jeho občana.

STÁHNĚTE SI PETIČNÍ ARCHY A ŠIŘTE TUTO PETICI!
VYPLNĚNÉ ARCHY ODESÍLEJTE NA ADRESU UVEDENOU V TEXTU PETICE.

Stáhnout petici v PDF

X